Krytý bazén - návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD Krytého plaveckého bazénu ve Svitavách, Riegrova ul.5

Upravuje podmínky hygienicky nezávadného a bezpečného provozu ve všech prostorách a musí být dodržován všemi návštěvníky a zaměstnanci bazénu. V případě porušení tohoto řádu smí být tato osoba vykázána z bazénu bez náhrady vstupného.

Článek I

Vstup do prostoru bazénu

 1. Vstup do bazénu je dovolen pouze s platnou vstupenkou. Pojem platná vstupenka se rozumí :
  1. Jednorázové vstupné zakoupené na čipových hodinkách. Platnost je časově omezena na den zakoupení a zaplacený tarif dle sazby ceníku. V ceně vstupenky je použití sprchy, sociálního zařízení, šatny, parní kabiny, tobogánu.
  2. Permanentní vstupenka je kredit nabitý na čipových hodinkách s neomezenou dobou platnosti – do vyčerpání. Náhrada za nevyčerpaný kredit, nepoužité nebo ztracené čipové hodinky se náhrada neposkytuje. Na čipové hodinky je povolen vstup a výstup pouze jednou osobou v jeden časový úsek. Kredit lze využívat pro vstupy na krytém bazénu a koupališti ve Svitavách. Čipové hodinky se zpět nevykupují.
 2. Otevírací doba pro veřejnost a ceny vstupného jsou zveřejněny na vývěsce u vchodu do bazénu. Dále na web stránkách www.vodaasport.svitavy.cz
 3. Zakoupením vstupenky a vstupem do prostor krytého bazénu se každý návštěvník zavazuje k dodržování tohoto návštěvního řádu, který upravuje zásady a podmínky provozu bazénu.
 4. Pro organizace, plaveckou výuku a plavecký oddíl platí stejné ustanovení jako pro jednotlivé návštěvníky. Časový limit pro vstup do bazénu pro organizace, plavecký oddíl a plaveckou výuku je 60 minutový nebo jeho násobky.
 5. Používání zařízení krytého bazénu bez dozoru odpovědných pracovníků není dovoleno z bezpečnostních důvodů.
 6. Pokladní má povinnost odmítnout vydání vstupenky při naplnění kapacity zařízení a osobám, kterým je v souladu s návštěvním řádem vstup zakázán. Prodej vstupenek začíná v otevírací dobu, končí nejpozději 90 minut před ukončením otevírací doby.
 7. Pokladní může prodat vstupenku nejpozději 60 minut před zavírací dobou, ale po upozornění, že sazba vstupného se nekrátí a zavírací doba nesmí být překročena. Při překročení zavírací doby může být při další návštěvě před zavírací dobou této osobě vstup odepřen.
 8. Zaplacením vstupného souhlasí návštěvník s návštěvním řádem.

Článek II

Vyloučení z návštěvy krytého bazénu

 1. Do prostoru krytého bazénu je zakázán vstup osobám, které jsou postiženy nemocí ohrožující zdraví jiných osob používajících zařízení (tzn. osoby postiženy horečkou, kašlem, zánětem očních spojivek, osoby s nakažlivými nebo odpor budícími chorobami, bacilosonoči střevních a jiných chorob, osoby postižené chorobami provázenými výtokem, kožními parazity a vyrážkami, osoby s obvazem na těle, nečisté, v nečistém odění, zahmyzené a pod vlivem alkoholu.
 2. Z prostor krytého bazénu bude vykázán bez vrácení vstupného i ten návštěvník, který neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků nebo přes napomenutí poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu. V krajním případě, podle povahy přestupku provozovatel požádá o zákrok policii.
 3. V době plavecké výuky plaveckou školou, při pořádání plaveckých závodů a při tréninku plaveckého oddílu jsou všichni bez rozdílu povinni dodržovat provozní řád. Nedodržením těchto zásad se vystavují nebezpečí, že budou jednotlivci nebo jako skupina vykázáni z prostor krytého bazénu.
 4. Děti do 10 let věku bez doprovodu dospělé osoby.

Článek III

Provozní pokyny pro návštěvníky

Každý návštěvník krytého bazénu je povinen dbát ustanovení toho řádu včetně pokynů zaměstnanců krytého bazénu, kteří jsou osobně odpovědni za vytvoření bezpečného a hygienicky nezávadného prostředí.

 1. Doba pobytu na hodinové vstupné začíná zakoupením vstupenky nebo vstupem za pokladnou a končí opuštěním za pokladnou. Při překročení zaplaceného času je návštěvník vyzván k doplatku za každých započatých 15 minut.
 2. 90 minut před koncem provozní doby je vstup do šaten novým návštěvníkům uzavřen.
 3. Návštěvníci jsou povinni používat šatnové skříňky, svlékat se, odkládat svoje osobní věci a oblékat se jen v prostorách šaten. Za věci odložené mimo uzamčenou skříňku provozovatel neručí. Pokud si návštěvník přinese cennosti nebo jiné věci, vyjma oděvu (peníze, platební karty, průkazy, šperky, mobilní telefon, fotoaparát, kameru a jiné osobní věci) do prostoru krytého bazénu, jsou k tomu určené malé skříňky na cennosti umístěné před vstupem do šaten. Při zjištění, že návštěvníkovi byla nějaká věc odcizena, oznámí tuto skutečnost neprodleně obsluhujícímu personálu s uvedením všech skutečností včetně kontaktu na sebe.
 4. Návštěvníci jsou povinni používat svých vlastních plavek, které musí být čisté, z hladkého materiálu, bez záhybů a kapes. V trenýrkách, bermudách, spodním prádle či jiných oděvech je vstup do bazénu z hygienických důvodů zakázán.
 5. Děti do 1 roku mají zakázaný vstup do plaveckého bazénu, vířivky a tobogánu, avšak do prostor bazénu mohou být vpuštěni společně s rodiči. Pro všechny malé děti je povinné oblečení plavečkami s přiléhavou gumičkou.
 6. Každý návštěvník je povinen z hygienických důvodů před vstupem do bazénu použít toalety a v prostorách sprch se důkladně umýt mýdlem bez plavek.
 7. Každý návštěvník krytého bazénu je povinen šetřit vodou. Při odchodu z bazénu doporučujeme provést částečné osušení v ohřívárně, aby nedocházelo k zanášení vody do prostoru šaten. Ždímání plavek je dovoleno pouze ve sprchách a ve výlevce k tomu určené.
 8. Návštěvníci, zejména osoby starší nebo s omezenými tělesnými schopnostmi se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých, mokrých plochách a tím se vyvarovat uklouznutí a způsobení úrazu sobě či ostatním návštěvníkům. Provozovatel nenese odpovědnost za škody, poranění a úrazy, které si návštěvníci způsobili vlastní neopatrností a nedodržováním provozního řádu.
 9. Návštěvníci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením krytého bazénu. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny na vybavení krytého bazénu a majetku ostatních návštěvníků.
 10. Při odchodu je návštěvník povinen odevzdat všechny zapůjčené věci, včetně jednorázových čipových vstupenek. Ztráty musí návštěvník nahlásit personálu bezodkladně. V opačném případě nenese provozovatel odpovědnost za škodu.
 11. Pro poskytnutí první pomoci při úrazech, poraněních, nevolnosti je třeba přivolat ihned plavčíka. Místnost ošetřovny je viditelně označena.
 12. Kapacita bazénu je 80 plavců a 60 neplavců.
 13. Hloubky bazénů jsou zřetelně označeny :
  Dětský bazén:
  minimální 50 cm
  maximální 80 cm
  rozměry 6 x 9 m

  Plavecký bazén:
  minimální 140 cm
  maximální 170 cm
  rozměry 12,5 x 25 m

  Dětský bazén, whirlpool a dojezdový bazén k tobogánu jsou koupelové bazény s teplotou vyšší než 28°C.

  Bazén 25 m je určen jako plavecký bazén s teplotou do 28°C.

  Vodní tobogán smějí používat osoby starší 10 let - plavci. Jízda více osob za sebou je zakázána. Nástup další osoby k jízdě je povolen při rozsvícení zeleného barvy semaforu.
 14. Na vodním tobogánu se jezdí pouze vleže, tj. na zádech nohama dopředu.
 15. Během jízdy na tobogánu, vzhledem ke zpomalení, se zakazuje sedat a chytat se tubusu dráhy.
 16. Uživatelé tobogánu se po dojezdu nesmí zdržovat v místě dojezdové vany, toto místo musí rychle opustit. Dojezdový prostor neslouží k plavání a koupání, ale pouze k dojezdu.
 17. Vodní tobogán lze použít jen tehdy, proudí-li korytem voda.
 18. Uživatelé nesmí mít na sobě ani u sebe žádné ostré předměty (ani kovové přezky plavek).
 19. Uživatel tobogánu musí respektovat příkazy a upozornění dozoru u tobogánu, případně plavčíka.
 20. Kapacita vířivé vany je 6 osob. Vířivá vana je spouštěna v intervalech 5 min. vodní masáž, 5 minut vzduchová masáž, 5 minut přestávka. V 10 minutových intervalech, kdy je vana v provozu, uživatelé sedí na vanové lavici. Osoby, které při sednutí na vanovou lavici mají krk a hlavu na nebo pod úrovní vodní hladiny, mohou vířivou vanu použít jen s osobou, která si je posadí na klín. Po ukončení cyklu musí vanu opustit.
 21. Do vířivé vany se smí pouze v plavkách a bez obuvi. Vířivá vana slouží k relaxaci a masáži těla.
 22. Použití parní kabiny je nutné přizpůsobit svému fyzickému a zdravotnímu stavu. Informační pokyny jsou vyvěšeny na nástěnce ve vestibulu.

Článek IV.

V AREÁLU KRYTÉHO BAZÉNU JE ZAKÁZÁNO

 1. Kouření ve všech prostorách
 2. Vstup do bazénu bez platné vstupenky
 3. Vstup do všech prostor bazénu v obuvi a nevhodném oblečení
 4. Vstup do míst určených osobám jiného pohlaví a všude tam, kde je označen zákaz vstupu
 5. Křičet, pískat, chovat se hlučně, srážet druhé osoby do bazénu, vzájemně se potápět, skákat do bazénu, házet různými předměty, užívat rozhlasových přijímačů, hrát hazardní hry, vnášet potraviny a skleněné předměty.
 6. Volat o pomoc bez příčiny, svévolně používat záchranné zařízení a pomůcky a vybavení místnosti první pomoci bez vědomí zaměstnanců.
 7. Používat soukromé potápěčské výzbroje, míče, nafukovací plovoucí předměty a volně plovoucí předměty.
 8. Vstupovat do bazénu bez předchozího umytí mýdlem ve sprchách, bez plavek, plivat do vody a na podlahu, vyplachovat ústa a nos ve vodě, močit do bazénu, používat krémy, čistit nebo prát prádlo, odhazovat odpadky a jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory bazénu.
 9. Používat šampóny ve skleněných nádobách, holit se, používat ostrých předmětů, používat osobních elektrických spotřebičů.
 10. Vodit do prostoru krytého bazénu jakákoli zvířata.
 11. Donášet hořlaviny, jedovaté látky, alkohol, drogy, výbušniny.
 12. Svévolně přemisťovat vnitřní zařízení, nábytek, otevírat skříňky již obsazené, manipulovat s rozvody vody, elektřiny, vzduchu a ostat. zařízením.
 13. Konzumovat potraviny v prostorách krytého bazénu mimo vestibulu.
 14. Nosit řetízky a přívěsky všeho druhu, prsteny a jiné ostré předměty s nebezpečím poranění.
 15. Chovat se proti zásadám slušného, bezpečného a hygienicky nezávadného chování.
 16. Parkovat kola, kočárky v interiéru budovy a přístupového nájezdu do budovy.
 17. Vyžadovat od pracovníků bazénu služby, které nejsou v souladu s návštěvním řádem.
 18. Neuposlechnutí pokynů a příkazů zaměstnanců krytého bazénu je důvodem k vykázání návštěvníka bez nároku na vrácení vstupného.

Článek V.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 • Návštěvníci jsou povinni používat veškerá zařízení a vybavení krytého bazénu tak, aby se zabránilo poškozování či rozkrádání
 • Přání a stížnosti týkající se provozu krytého bazénu mohou být uplatněny v knize přání a stížností, která je uložena v pokladně
 • Ztráty a nálezy návštěvníci nahlašují v pokladně, lázeňské nebo obsluze v bufetu
 • Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky a zaměstnance krytého plaveckého bazénu a nabývá platnosti 6.9.2010

Provozovatel:
SPORTES Svitavy s.r.o.
Riegrova 5
Svitavy
IČ : 62062620

Odpovědná osoba: Mgr. Filip Tomanec