Návštěvní řád umělého povrchu

Návštěvní řád
umělé plochy SPORT COURT-POWER (oficiální povrch na in-line) v areálu zimního stadionu

 

 

  • Všichni návštěvníci zimního areálu jsou povinni se seznámit s návštěvním řádem a dodržovat návštěvní řád. Pohyb v areálu je na vlastní nebezpečí.

 

  • Je přísně zakázáno vhazování předmětů na sportovní plochu, kouření na sportovní ploše a nad umělou plochou, vstup na umělou plochu v nevhodné obuvi, poškozování umělého povrchu a mantinelů (kopáním, škrabáním, sekání do povrchu, špatnou manipulací s brankami).

 

  • V areálu zimního stadionu je zakázáno volné pobíhání psů (pouze na vodítku s náhubkem) a jiných domácích zvířat.

 

  • Do zimního areálu platí zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a omamných látek, nošení alkoholických nápojů a omamných látek.

 

  • Každý návštěvník je povinen dbát pokynů zaměstnanců stadionu nebo pořadatelské služby.

 

  • Zaměstnanci zimního stadionu mají právo vykázat z areálu zimního stadionu osoby opilé, pod vlivem omamných látek, neukázněné a nedodržující návštěvní řád.

 

  • Návštěvníci jsou povinni

                 - chovat se ukázněně a svým chováním neohrožovat ani
                     neomezovat ostatní návštěvníky zimního stadionu.
                 - používat vybavení zimního stadionu pouze k určenému účelu.
                 - v případě uzavření části umělé plochy nepohybovat se v uzavřené zóně

 

  • Návštěvníci veřejného bruslení neohrožují ani jinak neomezují účastníky veřejného bruslení, hokejky, puky ani jinými pevnými předměty. Za doprovod se považuje osoba, která doprovází děti do 10 let a neúčastní se bruslení na ploše. V zóně pro začátečníky je zakázaná rychlá jízda, pokud je vyznačena

 

  • Návštěvníci akcí pořádaných na zimním stadionu externím pořadatelem jsou povinni dodržovat návštěvní řád.

 

  • Návštěvníci jsou povinni upozornit obsluhu zimního stadionu na případné závady nebo skutečnosti, které mohou vést ke zranění osob nebo škodám na majetku.